Komunikaty / Ogłoszenia

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. rozliczania projektów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę na czas określony

Opis stanowiska pracy:

prowadzenie działań związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Zakres obowiązków i czynności:

1. przygotowanie wniosków o płatność (refundacja/zaliczka)
2. weryfikacja dokumentów: finansowych, odbiorowych, umów oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dotacji unijnej
3. obsługa wniosku na etapie oceny formalnej i merytorycznej, w tym składanie uzupełnień do jednostki organizującej konkurs
4. przygotowywanie wymaganych sprawozdań
5. kontrola oraz rozliczanie realizacji prowadzonych projektów unijnych pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie (formalnej, merytorycznej i finansowej)
6. przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją oraz rozliczaniem projektów dla kontroli prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące oraz Zarządzające
7. uczestnictwo w czynnościach związanych z kontrolą i audytami projektów współfinansowanych
8. udział w spotkaniach zespołów projektowych
9. współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje unijne
10. wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

- znajomość zasad realizacji projektów współfnansowych przez UE,
- znajomość reguł postępowania kontrolnego projektów współfnansowych ze środków UE,
- znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik prowadzenia kontroli realizacji współfnansowych ze środków UE
- przynajmniej 3 lat stażu pracy na stanowiskach związanych z projektami współfinansowanymi z UE,
- umiejętność analitycznego myślenia i bardzo dobrej organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- efektywna praca w warunkach stresu,
- bardzo dobra obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
- umiejętność sporządzania pism, dokładność i terminowość w zakresie realizowanych zadań

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE
- doświadczenie związane z rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków UE
- znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty: 

- CV,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach-jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)3 art. 9 ust.2 lit. A RODO

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko specjalista ds. rozliczania projektów". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

 

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata do obsługi prawnej Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w latach 2021-2022

Opis stanowiska pracy:
1. stanowisko: radca prawny,
2. 1 etat - pełny wymiar czasu pracy,
3. data rozpoczęcia pracy: 2 stycznia 2021 r.

Główne obowiązki:
1. przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako IP ZIT,
2. przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych Rady Metropolii, Zarządu,
3. wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie obsługi prawnej związanej
z wsparciem Instytucji Wdrażającej ZIT.

Wymagania konieczne:
1. tytuł zawodowy radcy prawnego,
2. minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku radcy prawnego,
3. minimum 5-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
4. znajomość zasad realizacji projektów i reguł postępowania kontrolnego projektów współfinansowanych przez UE,
5. znajomość języka obcego (roboczego w Unii Europejskiej) na poziomie umożliwiającym przygotowywanie umów, korespondencji.

Pozostałe wymagania:
1. umiejętność zarządzania czasem i wyznaczania priorytetów,
2. rzetelność i odpowiedzialność,
3. znajomość pakietu Microsoft Office.

Pożądane wymagania:
1. doświadczenie z zakresu stosowania prawa europejskiego i funkcjonowania instytucji UE, w tym w szczególności dot. środków w ramach Programów Operacyjnych,
2. studia podyplomowe lub kursy, staże, praktyki, wizyty studyjne, konferencje odbywane za granicą, potwierdzające znajomość tematyki związanej ze stanowiskiem pracy.

Warunki pracy:

praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się
z innymi pracownikami, klientami i instytucjami zarówno bezpośrednio jak też i za pomocą środków porozumiewania się na odległość, praca wymagająca także wyjść poza miejsce pracy
i wyjazdów służbowych

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 5. oświadczenie dot. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy,
 6. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, w tym dotyczące studiów podyplomowych i kursów itd.,
 7. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 8. zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych.         

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1-5 wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Komplet dokumentów (scany) należy przesłać wyłącznie na adres e-mail:  biuro@metropoliapoznan.pl  w terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku, do godz. 15:00, z dopiskiem w temacie "Aplikacja na stanowisko - obsługa prawna".

Osoby, których podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone w pierwszym etapie rekrutacji, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby takie są zobowiązane przedłożyć podczas rozmowy oryginały lub uwierzytelnione kopie przesłanych dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgodyktóra może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych, sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności z art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub informacji o karalności, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
2 art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. zm.) (dalej: RODO)
3 art. 9 ust.2 lit. a RODO

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. integracji metropolitalnej w zakresie spraw społecznych

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.

Opis stanowiska pracy:

Realizacja zadań w ramach integracji metropolitalnej oraz przygotowania i wdrażania Strategii ponadlokalnej dla obszaru Metropolii Poznań i Strategii ZIT w zakresie usług społecznych, gospodarki i rynku pracy. 

Główne obowiązki:

 1.  przygotowanie i wdrażanie Strategii ponadlokalnej dla obszaru Metropolii Poznań w zakresie usług społecznych, gospodarki i rynku pracy
 2.  przygotowywanie informacji kwartalnych, sprawozdań okresowych i rocznych, raportów, zestawień i analiz dotyczących stanu wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie spraw społecznych dotyczących: problemów we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, prowadzonych kontroli oraz proponowanych działań zaradczych.
 3. gromadzenie i analiza danych z lokalnego systemu informatycznego w zakresie projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie spraw społecznych
 4. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, EOG lub programów krajowych
 5. przygotowanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, sprawozdań finansowych z realizacji projektów zgodnie z harmonogramem, opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem, prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem projektów, przygotowanie dokumentacji
 6. ścisła współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie rozliczania wniosków oraz udział w kontrolach i audytach projektów
 7. reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projektach - weryfikacja wydatków
 8. zarządzanie projektami w obszarze spraw społecznych
 9. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych oraz rejestru zaleceń pokontrolnych związanych z wdrażaniem Strategii ZIT
 10. przeprowadzenie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami na stanowisku pracy.
 11. udział, na wniosek IZWRPO 2014+ w kontrolach projektów oraz wizytach monitoringowych.
 12. wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami.

 

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 • znajomość zasad realizacji projektów współfnansowych przez UE
 • znajomość reguł postępowania kontrolnego projektów współfnansowych ze środków UE
 • znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i  technik prowadzenia kontroli realizacji współfnansowych ze środków UE
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • umiejętność analitycznego myślenia i bardzo dobrej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • efektywna praca w warunkach stresu
 • bardzo dobra obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
 • umiejętność sporządzania pism, dokładność i terminowość w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE
 • doświadczenie związane z oceną projektów dofinansowanych ze środków UE
 • znajomość języka angielskiego i niemieckiego

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach-jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)

2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)

3 art. 9 ust.2 lit. A RODO

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 roku, do godz. 15:00, z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko specjalista  ds. integracji metropolitalnej w zakresie spraw społecznych". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. oceny strategicznej i monitoringu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.

Opis stanowiska pracy:

prowadzenie działań związanych z oceną wniosków składanych w ramach realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach ZIT (w tym projektów pozakonkursowych i komplementarnych). Przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi oraz właściwymi standardami.

Główne obowiązki:

1. Prowadzenie działań wynikających z pełnienia przez Stowarzyszenie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

2. Udział w ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia kryteriów strategicznych ZIT, przygotowywanie wezwań dla wnioskodawców dotyczących uzupełnień lub wyjaśnień do złożonego wniosku, weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym kart oceny strategicznej, sporządzenie raportów z posiedzeń KOP, listy rankingowej ocenionych wniosków o dofinansowanie oraz protokołu z oceny strategicznej, przygotowanie pism informujących wnioskodawców
o wynikach oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie.

3. Monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach ZIT. Pełnienie roli "opiekuna projektów" w stosunku do projektów konkursowych, pozakonkursowych Strategii ZIT oraz projektów komplementarnych.

4. Przygotowywanie informacji kwartalnych, sprawozdań okresowych i rocznych, raportów, zestawień i analiz dotyczących stanu wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących: postępu rzeczowego
i finansowego, problemów we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, prowadzonych kontroli oraz proponowanych działań zaradczych.

5. Gromadzenie i analiza danych z lokalnego systemu informatycznego w zakresie projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

6. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie składanych w formie papierowej: zakładanie teczek projektów w systemie LSI2014+, wystawianie dokumentów potwierdzających złożenie i zarejestrowania wniosku, obsługa wniosków w systemie LSI2014+.

7. Prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny ich zgodności ze Strategią ZIT przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

8. Identyfikacja odstępstw od procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Stowarzyszenia i prowadzenie rejestru odstępstw. Prowadzenie rejestru oświadczeń.

9. Przeprowadzenie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami na stanowisku pracy.

10. Udział, na wniosek IZWRPO 2014+ w kontrolach projektów oraz wizytach monitoringowych.

11. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami. 

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

 • znajomość zasad realizacji projektów współfnansowych przez UE,
 • znajomość reguł postępowania kontrolnego projektów współfnansowych ze środków UE,
 • znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i  technik prowadzenia kontroli realizacji współfnansowych ze środków UE,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • przynajmniej 3 lat stażu pracy na stanowiskach związanych z projektami współfinansowanymi z UE,
 • umiejętność analitycznego myślenia i bardzo dobrej organizacji pracy, 
 • umiejętność pracy w zespole,
 • efektywna praca w warunkach stresu,
 • bardzo dobra obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
 • umiejętność sporządzania pism, dokładność i terminowość w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE,
 • doświadczenie związane z oceną projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • doświadczenie związane z rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach-jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)3 art. 9 ust.2 lit. A RODO. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku, do godz. 15:00, z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko specjalista  ds. oceny strategicznej i monitoringu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko koordynatora ds. działań związanych z realizacją projektów partnerskich

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.

Główne obowiązki:

 1. Inicjowanie, realizacja i monitorowanie projektów partnerskich międzygminnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i/lub środków własnych.
 2. Przygotowywanie informacji kwartalnych, sprawozdań okresowych i rocznych, raportów, zestawień i analiz dotyczących stanu wdrażania projektów.
 3. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych oraz uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących projektów.
 4. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami.

Wykształcenie: min. średnie

Wymagania konieczne:

 • znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych przez UE,
 • znajomość reguł postępowania kontrolnego projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia i bardzo dobrej organizacji pracy, 
 • umiejętność pracy w zespole,
 • efektywna praca w warunkach stresu,
 • bardzo dobra obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
 • umiejętność sporządzania pism, dokładność i terminowość w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE,
 • znajomość języka angielskiego.

Warunki pracy: praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami i instytucjami, wymagająca także wyjść poza miejsce pracy i wyjazdów służbowych; 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach-jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)

2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)

3 art. 9 ust.2 lit. A RODO

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku, do godz. 12:00, z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko koordynatora ds. działań związanych z realizacją projektów partnerskich". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

 

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.

Opis stanowiska pracy:

Monitorowanie i raportowanie stanu wdrażania Strategii ZIT, monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach ZIT (w tym projektów pozakonkursowych i komplementarnych). Przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi oraz właściwymi standardami.

 

Główne obowiązki:

 

 1. 1.    Monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach ZIT. Pełnienie roli ?opiekuna projektów? w stosunku do projektów konkursowych, pozakonkursowych Strategii ZIT oraz projektów komplementarnych
  1. 2.    Monitorowanie efektywności pracy koordynatorów ZIT w samorządach
  2. 3.    Przygotowywanie informacji kwartalnych, sprawozdań okresowych i rocznych, raportów, zestawień i analiz dotyczących stanu wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących:

-          postępu rzeczowego i finansowego,

-          problemów we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

-          prowadzonych kontroli oraz proponowanych działań zaradczych.

 1. 4.    Uczestnictwo w przygotowaniu:

-          zmian w Instrukcji Wykonawczej IP WRPO 2014+,

-          aneksów do porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ a Stowarzyszeniem,

-          kryteriów strategicznych ZIT oraz propozycji zmian kryteriów oceny strategicznej ZIT,

-          wkładów do dokumentacji konkursowej (w tym regulaminu konkursu, instrukcji wypełniania wniosku, ogłoszeń o naborze).

 1. 5.    Gromadzenie i analiza danych z lokalnego systemu informatycznego w zakresie projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 2. 6.    Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych oraz rejestru zaleceń pokontrolnych związanych z wdrażaniem Strategii ZIT, koordynacja i monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.
 3. 7.    Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie składanych w formie papierowej:

-     zakładanie teczek projektów w systemie LSI2014+,

-     wystawianie dokumentów potwierdzających złożenie i zarejestrowania wniosku,

-     obsługa wniosków w systemie LSI2014+.

 1. 8.    Prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny ich zgodności ze Strategią ZIT przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.
 2. 9.    Identyfikacja odstępstw od procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Stowarzyszenia i prowadzenie rejestru odstępstw. Prowadzenie rejestru oświadczeń.
 3. 10.  Przeprowadzenie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami na stanowisku pracy.
 4. 11.  Udział, na wniosek IZWRPO 2014+ w kontrolach projektów oraz wizytach monitoringowych.
 5. 12.  Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami.

 

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

 • znajomość zasad realizacji projektów współfnansowych przez UE
 • znajomość reguł postępowania kontrolnego projektów współfnansowych ze środków UE
 • znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i  technik prowadzenia kontroli realizacji współfnansowych ze środków UE
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • przynajmniej 5 lat stażu pracy na stanowiskach związanych z projektami współfinansowanymi z UE,
 • umiejętność analitycznego myślenia i bardzo dobrej organizacji pracy, 
 • umiejętność pracy w zespole,
 • efektywna praca w warunkach stresu,
 • bardzo dobra obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
 • umiejętność sporządzania pism, dokładność i terminowość w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE
 • doświadczenie związane z oceną projektów dofinansowanych ze środków UE
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach-jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)

2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)

3 art. 9 ust.2 lit. A RODO

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 28 października 2018 roku, do godz. 12:00, z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko specjalista  ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

 

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Komunikat o naborze partnera (POZ) do realizacji RPZ Czerniak

21.06.2018r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru partnera (POZ) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego w zakresie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania, do współpracy został wybrany następujący Oferent:  Zespół Lekarza Rodzinnego Pro Familia  Sp. z o.o., Sp.K.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny złożonych ofert i wyboru partnera znajdują się w załączonym Protokole Komisji.

Załącznik:

Protokół Komisji wyb partn POZ RPZ Czerniak

29.05.2018

Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera (placówkę POZ) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy projektu konkursowegow zakresie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania RPZ Czerniak.

Załaczniki:

1. Ogłoszenie o naborze partnera POZ czerniak

2. Załacznik nr  wzór Oferta partnerstwa

Komunikat o naborze partnera (NGO) do realizacji RPZ Czerniak

21.06.2018r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru partnera (NGO) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego w zakresie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania, do współpracy został wybrany następujący Oferent:  Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi .

Szczegółowe informacje dotyczące oceny złożonych ofert i wyboru partnera znajdują się w załączonym Protokole Komisji.

Załącznik:

Protokół Komisji wyb partn NGO RPZ Czerniak

29.05.2018

Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera (NGO) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy projektu konkursowegow zakresie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania RPZ Czerniak.

Załaczniki:

1. Ogłoszenie o naborze partnera NGO czerniak 

2. Załacznik nr 1 - wzór Oferta partnerstwa NGO 

 

Komunikat na stronę www Metropolia o naborze partnera do realizacji RPZ Grypa :

19.06.2018r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego w zakresie edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji MOF Poznania, do współpracy został wybrany następujący Oferent:  Konsorcjum w składzie  Edictum Sp. z o.o. oraz MED-COLOMBO Sandra Colombo.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny złożonych ofert i wyboru partnera znajdują się w załączonym Protokole Komisji.

18.06.2018 r. 

Z powodu konieczności zasięgnięcia opinii prawnej w sprawie ofert złożonych w ramach otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego w zakresie edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie, wyniki naboru zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym tj. 19.06.2018 r.

23.05.2018

Komunikat o naborze partnera

Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy projektu konkursowegow zakresie edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania ? RPZ Grypa.

Załączniki do komunikatu:

- Ogłoszenie o naborze partnera - RPZ Grypa

- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - wzór Oferta partnerstwa