Przetargi

Dostawa sprzętu na doposażenie pracowni ZS1 i ZS2 w Szamotułach w ramach Projektu pn.: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań - 2 części

Postępowanie powtórkowe w zakresie 2 części

Załączniki

Informacja przed otwarciem ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Świadczenie usług przeprowadzenia kursów dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 oraz zapewnienia cateringu, dla uczestników projektu pt. "Wracamy na rynek pracy - aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3"

Załączniki

Informacja przed otwarciem

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Dostawa sprzętu na doposażenie pracowni ZS1 i ZS2 w Szamotułach w ramach Projektu pn.: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań - 4 części

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu_miniPortal UZP

Pytanie 1

Pytanie i odpowiedź 

Pytanie 2

Pytanie i odpowiedź

Zmiana SWZ i załaczniki do pytań i odpowiedzi

Informacja przed otwarciem

Informacja z otwarcia ofert

Wynik_cz.2,3,4

Unieważnienie_cz.1

 

Świadczenie usług przeprowadzenia doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz organizacji, przeprowadzenia i koordynacji staży zawodowych u przedsiębiorców dla uczestników projektu pt. "Wracamy na rynek pracy-aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3"

Załaczniki

miniPortal UZP_szczegóły postępowania

Informacja przed otwarciem

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Świadczenie usług przeprowadzenia kursów dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 oraz zapewnienia cateringu, dla uczestników projektu pt. "Wracamy na rynek pracy - aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3"

Załączniki

miniPortal UZP_szczegóły postępowania

Informacja przed otwarciem

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń dla uczestników projektu Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze
i otyłości w Metropolii Poznań

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń dla 1764 uczestników projektu pn.: Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne). 

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia i zmiana SIWZ

Informacja o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i zmiana SWIZ

Odpowiedzi na pytania w wyborze oferty

SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zastrzeżenie
Oświadczenie o przynależności
Wykaz dostaw
Wzór umowy
OPZ
Udostępnienie zasobów
Ogłoszenie w BZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU NA USŁUGI SPOŁECZNE dotyczące przeprowadzenia zajęć aktywności fizycznej dla uczestników projektu pt. Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przeprowadzenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania zajęć aktywności fizycznej dla uczestników projektu pt. Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne).

Załączniki:

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zastrzeżenie
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykaz osób
Wzór umowy
OPZ
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Udostępnienie zasobów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE dotyczące badań przesiewowych uczestników projektu pt. Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań oraz udzielanie zaleceń dotyczących odżywiania i aktywności fizycznej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przeprowadzenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania badań przesiewowych uczestników projektu pt. Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań oraz udzielanie zaleceń dotyczących odżywiania i aktywności fizycznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne).

Załączniki:

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zastrzeżenie
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykaz osób
Wzór umowy
OPZ
załacznik nr 1 do OPZ
Udostępnienie zasobów
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE dotyczące konsultacji dietetycznych - indywidualnych i wspomagających dla uczestników projektu Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług udzielania na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania konsultacji dietetycznych - indywidualnych i wspomagających dla uczestników projektu pt.Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne)

Załączniki:

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Zastrzeżenie
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykaz osób
Wzór umowy
OPZ
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE dotyczące konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług udzielania na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pt. Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne)

Załączniki:

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Zastrzeżenie
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykaz osób
Wzór umowy
OPZ
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług udzielania na terenie MOF Poznania konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług udzielania na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pt. Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne).

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Zastrzeżenie
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykaz usług
Wzór umowy
OPZ
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Udostępnienie zasobów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług na terenie MOF Poznania konsultacji dietetycznych-indywidualnych i wspomagających uczestników projektu Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług udzielania na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania konsultacji dietetycznych - indywidualnych i wspomagających dla uczestników projektu pt.Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Zastrzeżenie

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykaz usług

Wzór umowy

OPZ

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Udostępnienie zasobów

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Metropolii Poznańskiej na okres od 01.01.2021 do 31.12.2022

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/366818

 

Przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza wraz z udostępnieniem Zamawiającemu systemu pomiarowego jakości powietrza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Zmiana terminu na 04.10.2018

Ogłoszenie o zmianie terminu na 04.10.2018

BZP_zmiana_terminu_na_01.10.2018

Pyt_nr_1_i_2_zmiana_terminu

BZP_zmiana_terminu_na_25_09_2018

Ogloszenie o zamowieniu Czujniki kampania BZP

SIWZ IDW Badanie zanieczyszczenia plus kampania

Załącznik nr 1A do SIWZ - OPZ - Instalacja Systemu pomiarowego jakości powietrza w szkole

Załącznik nr 1B do SIWZ - OPZ - Kampania informacyjna - 10.9.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 3A do SIWZ - oswiadczenie z art 25a ust 1 warunki udzialu

Załącznik nr 3B do SIWZ - oswiadczenie z art 25a ust 1 wykluczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy 4.3.4. i 4.3.5.

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiązania

Załącznik nr 8 do SIWZ - propozycja strategii komunikacji i promocji

Załącznik nr 9 do SIWZ - IPU

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin PowiatuPoznańskiego na rok 2019 Numer referencyjny: SMPT.ZIT.2710.1.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)wynosząca dla zamówienia podstawowego 29 350 569 kWh, z prawem opcji 30 % 38 155 741 kWh -  wgZałącznika nr 1 do SIWZ, do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Załączniki:

Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2a do SIWZ - kalkulator

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ 

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ espd-request

Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór zobowiązania

Odpowidzi na pytania Wykonawców

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Powiatu Poznańskiego na rok 2018.

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia grupa zakupowa gazu 2018 r

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ - kalkulator

Załącznik nr 3 do SIWZ - jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie ZUS US

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - opublikowano 08.09.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców opublikowano 20.09.2017

Protokół z otwarcia ofert opublikowano 3.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyopublikowano 25.10.2017