Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby grupy zakupowej gazu ziemnego organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Zapytanie ofertowe_dostawa gazu

Formularz oferty_dostawa gazu

 Protokół z wyboru oferty

załaczniki do protokołu 

zał. 1     zał. 2     zał. 3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE-Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego profilaktyki grypy dla projektu "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań"

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w związku z realizacją projektu pt. "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań" współfinansowanego ze środków UE, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia szkolenia dotyczącego profilaktyki grypy dla w/w projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE-Wykonanie pod względem informatycznym strony internetowej dla projektu "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań"

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w związku z realizacją projektu pt. "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań" współfinansowanego ze środków UE, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania strony internetowej dla w/w projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www Grypa.

Formularz ofertowy na stronę www Grypa - załącznik do zapytania ofertowego.

Projekt umowy.

 

 

 

Wynajem sali na szkolenia

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w związku z planowaną organizacją spotkań informacyjno-szkoleniowych w terminie marzec-grudzień 2019, współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym poniższego zakresu przedmiotowego.

 1. Zakres zlecenia obejmuje: wynajem sali dla realizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania.
 2. Opis szczegółowy dotyczący zakresu zlecenia oraz harmonogram i miejsce realizacji zadań:

2.1.     Lokalizacja sali szkoleniowej: Poznań (centrum)

2.2.     Wielkość sali - min. 50 miejsc siedzących.

2.3.   Okres udostępnienia sali szkoleniowej: marzec 2019 - grudzień 2019 (pierwszy planowany termin: 25.03.2019).

2.4.     Maksymalny czas jednokrotnego udostepnienia sali -  8 godzin, od 8:00  do 16:00.

2.5.    Planowana liczba dni udostepnienia sali: 3 (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby dni zapotrzebowania na udostępnienia sali o kolejne 4).

2.6.    Informację z dokładnym terminem każdego spotkania Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy co najmniej 10 dni przed spotkaniem, w przypadku braku możliwości udostępnienia Sali przez Wykonawcę w podanym terminie Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z oferty innego Wykonawcy.

2.7.   Infrastruktura sali przystosowana dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

2.8.   Możliwość dostępu do Internetu na sali.

2.9.   Sala wyposażona  w rzutnik multimedialny i ekran.

2.10.   Możliwość zasłaniania okien w celu poprawy czytelności obrazu na ekranie.

2.11.   Sala powinna posiadać system nagłośnienia z mikrofonami bezprzewodowymi,

2.12.  Zapewniona obsługa techniczna.

2.13.  Możliwość zawieszenia/ustawienia bannerów, roll up-ów.

2.14.  Możliwość ustawienia stołów z poczęstunkiem (catering) w oddzielnej sali lub przestrzennie wyodrębnionej części sali lub na zewnątrz sali.

2.15.  Dopuszczenie cateringu realizowany przez firmę zewnętrzną.

      3. Informacje dodatkowe:

3.1.    Planowana forma prawna nawiązania współpracy z Wykonawcą: umowa cywilno-prawna.

3.2.    Kryteria oceny: 100% cena

      4. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

Wykonawca musi:

a)     posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)     posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)     znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania.

         5. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert (przewidywany termin zawarcia umowy: marzec 2019).

         6. Termin składania ofert: 12.03.2019 godz. 15.00

         7. Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz ofertowy. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a)    dostarczenie osobiście do siedziby Zamawiającego.

b)    poczta tradycyjna na adres: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

c)    mail na adres: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl

 1. Osoby do kontaktu: Dawid Drobnić, tel. 61 669 80 54, dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl
 2. Pozostałe informacje:

Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy zostanie przedstawiony Wykonawcy po zakończeniu postępowania ofertowego.

 

 

 

Zapytanie ofertowe- szkolenie w zakresie Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8

61-124 Poznań

 1. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014na potrzeby Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przygotowanie szkolenia w lokalu zamawiającego o następującym zakresie:

1. System SL2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania
- Uprawnienia w systemie a uprawnienia pracowników Beneficjenta
- Odpowiedzialność karna - jakich czynności dotyczy w systemie SL2014

2. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu
- Powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność
- Procedura wprowadzania zmian dot. budżetu projektu i wskaźników

3. Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie
- Realizacja wskaźników a postęp wykazywany we wnioskach o płatność
- Reguła proporcjonalności - rozliczenie efektów projektu

4. Praca w systemie SL2014 krok po kroku:
- Harmonogramu płatności - przygotowanie i aktualizacja
- Korespondencja - przejrzysta baza wiedzy o projekcie dla zarządzających i kontrolujących
- Zamówienia publiczne dla zamówień w trybie ustawy o PZP

5. Zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020
- Matryca logiczna kwalifikowalności
- Środki trwałe dla potrzeb projektu - zakup czy amortyzacja?
- Trwałość projektu - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem zwrotu dofinansowania w okresie trwałości
- Informacja i promocja a ryzyko uznania wydatków za niezasadne
- Uproszczone metody rozliczania wydatków - jak je rozliczać, jak dokumentować?
- Wynagrodzenia personelu - nowe podejście


6. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014
- Wnioski o płatność w systemie SL2014
* Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy)
* Przygotowywanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki i przesłanie do opiekuna projektu
- A jeśli nasz wniosek będzie miał błędy?
* procedura wycofania wniosku o płatność
* poprawa wniosku przez beneficjenta
* korekta wniosku przez opiekuna projektu

7. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 1. Dostarczenie materiałów szkoleniowych.

 2. Liczba uczestników szkolenia - 9.

 1. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Oferta cenowa powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto.

 2. Kwota przeznaczona na przedmiotowe zadanie wynosi 10 000 zł brutto.

 

 

 1. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 14-15 marca br.

 1. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:

Oferta musi zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do dnia 27 lutego br. na adres poczty elektronicznej: krystian.margan@metropoliapoznan.pl z tytułem maila: ?oferta ? szkolenie?.

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

  1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Krystian Margan, tel. 786 102 022, (61) 669 80 52, e-mail: krystian.margan@metropoliapoznan.pl

Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu poczęstunku dla uczestników spotkań i szkoleń.

 W związku z organizacją spotkań informacyjno-szkoleniowych w terminie listopad 2018-grudzień 2019 zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na zapewnieniu poczęstunku dla uczestników spotkań i szkoleń.

                  I.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 1.    Zapewnienie poczęstunku podczas spotkań.  
 • Termin spotkania zostanie podany wykonawcy usługi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 • Liczba osób korzystających z poczęstunku 20-45 osób. Dokładna liczba osób podana zostanie wykonawcy usługi co najmniej 3 dni przed spotkaniem.
 • Czas realizacji usługi w godz. 8:30-15:00.
 • W podanym czasie wykonawca usługi powinien zapewnić:

a)    kawę, herbatę, wodę niegazowaną, wodę gazowaną, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, dodatki do napojów gorących (cukier, mleko, cytryna) bez ograniczeń w czasie całego spotkania.

b)    pieczywo cukiernicze: minidrożdżówki (1 sztuka na osobę), rogaliki (1 sztuka na osobę), szarlotka/sernik (1 sztuka na osobę) ? w przerwie spotkania.

c)    kanapki (różnorodnie dekorowane) na bazie bułki/ciabatty (1/2) (3 sztuki na osobę) ? w przerwie spotkania.

 • Usługa będzie świadczona w sali szkoleniowej (sala wyposażona w stoły, przyłącza elektryczne), w której będą odbywać się spotkania.
 • Miejsce realizacji usługi: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6.
 • Po zakończeniu spotkania wykonawca usługi jest zobowiązany uprzątnąć salę z wszelkich pozostałości po poczęstunku.

                 II.        NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

                III.        DODATKOWE WYMAGANIA I WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca zobowiązuje się obciążać Zamawiającego kosztami usługi według liczby osób przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed spotkaniem.  
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  i wariantowych.

               IV.        WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE

  Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 • PLN

                V.        KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 • Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za jedną osobą uczestniczącą w spotkaniu. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zmówienia.

               VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 • Wykonawca określa cenę za jedną osobę dla jednego spotkania, podając ją w kwocie brutto.

 

              VII.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • Termin wykonania usługi: do uzgodnienia z Wykonawcą.  

 

            VIII.        WYMAGANA TREŚĆ OFERTY

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową (zawierającą m.in. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego) ? sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 • proponowane menu poczęstunku,
 • kalkulację zaproponowanej ceny brutto realizacji zamówienia, sporządzoną przy założeniu liczby uczestników szkolenia wynoszącej 45 osób.

 

               IX.        MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl z tytułem maila ?szkolenie ZIT? do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15.30

                X.        UMOWA

 • Propozycję umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy (po informacji
  o wyborze oferty).

               XI.        KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Agnieszka Werblińska.

tel. 61 669 80 52

              XII.        OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1  Formularz oferty

 

 

 

 

         

Zapytanie ofertowe - szkolenie dla pracowników biura z metodyki Prince 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie metodyki Prince2.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań


2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.


3. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Usługa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie metodyki PRINCE 2 na potrzeby Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Usługi

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


1. Przygotowanie szkolenia w lokalu przygotowanym przez oferenta.
2. Dostarczenie materiałów szkoleniowych.
3. Zorganizowanie egzaminu zakończonego możliwością zdobycia certyfikatu na poziomie foundation.
4. Zapewnienie w każdym dniu szkolenia cateringu rozłożonego na części: przerwa kawowa (kawa z ekspresu - może być podawana z termosów, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe, mleko do kawy min. 2% serwowane w mlecznikach, cytryna w plastrach, cukier, ciastka koktajlowe/ mini drożdżówki - 2 sztuki na osobę minimum 50 g/sztuka) oraz lunch (dania gorące: w ilości 1,5 porcji dla osoby o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/porcję)

5. Liczba uczestników szkolenia - 9.


5. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA
a) Oferta cenowa powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto.
b) Kwota przeznaczona na przedmiotowe zadanie wynosi 16 000 zł brutto.


6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę.
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.


7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie 10-12 września br.


8. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:
Oferta musi zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


9. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.


10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do dnia 3 sierpnia br. na adres poczty elektronicznej: krystian.margan@metropoliapoznan.pl z tytułem maila: ?oferta ? szkolenie?.
Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.


12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Krystian Margan, tel. 786 102 022, (61) 669 80 52, e-mail: krystian.margan@metropoliapoznan.pl
Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:


Załącznik nr 1  Formularz oferty

Zapytanie ofertowe - materiały informacyjne (teczki)

Poznań, 26 marca 2018 r.

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

61-124 Poznań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem materiałów informacyjnych dla beneficjentów (teczki), na potrzeby Stowarzyszenia Metropolia Poznań realizującego zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8

61-124 Poznań

2.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

3.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa związana z przygotowaniem materiałów biurowych na potrzeby biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Wykonanie teczek.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

zaprojektowanie i wytworzenie 1 000 sztuk teczek kartonowych, karton gruby jednostronnie powlekany folią, w formacie A4, w kolorze dwustronnie białym, zamykanych na gumkę w kolorze białym, opatrzonych kolorowym nadrukiem logotypów Unii Europejskiej, godła Polski, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, logotypem Metropolii Poznań oraz informacją o współfinansowaniu projektu na tylnej stronie teczki oraz logotypem Metropolii Poznań na pierwszej stronie teczki.

5. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

a) projekty materiałów konferencyjnych przed realizacją muszą zostać w całości zaakceptowana przez Zamawiającego,

b) oferta cenowa powinna zawierać wyszczególnione cene produktu, a także powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać ceny netto i brutto.

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zmówienia.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować do 25 kwietnia 2018 r.

8. WYMAGANIA:

Wykonawca składający ofertę musi:

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

9. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową (zawierającą min. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin wykonania zamówienia, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego) ? wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.

11. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do 6 kwietnia 2018 r. na adres poczty elektronicznej: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl z tytułem maila: ?oferta ? materiały dla beneficjentów?.

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Agnieszka Werblińska, tel. (0-61) 669 80 52, e-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl

Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

13. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU / PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

Wydatek finansowy przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

14. WARUNKI PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Piotr Wiśniewski

Dyrektor Biura

 

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje usług telefonicznych.

Poznań, 10 października 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje usług telefonicznych.

 

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zapewniał Zamawiającemu stały dostęp do takich usług jak połączenia strefowe (lokalne), połączenia międzystrefowe (międzymiastowe), połączenia międzynarodowe, połączenia do Internetu, połączenia z numerami alarmowymi, informacyjnymi, biurem numerów oraz świadczenie usług faksowych na wszystkich numerach.

Wykonawca udostępni 5 linii zewnętrznych:

Linia nr 1 ? bezpłatne rozmowy w ramach abonamentu, bez limitu (numer telefonu 61 669 80 52).

Linia nr 2 ? bezpłatne rozmowy w ramach abonamentu, bez limitu (numer telefonu 61 669 80 54).

Linia nr 3 ? faks, naliczenie według cennika. (numer telefonu 61 669 80 55).

 

Ponadto uruchomionych zostanie 13 numerów wewnętrznych. Wykonawca powinien wykorzystać aparaty telefoniczne (technologia VOIP) będące w dyspozycji Zamawiającego oraz istniejące numery telefonów.  

Wykonawca powinien w ramach abonamentu wydzierżawić centralę telefoniczną (wraz z jej obsługą serwisową) umożliwiającą bezpłatne połączenia wewnętrzne pomiędzy 13 numerami.

Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt, niezbędną infrastrukturę kablową i maskującą kable, oraz skonfigurować sprzęt.

 

Zamawiający nie odpowiada za jakość Internetu, Wykonawca może przetestować przepustowość przed złożeniem oferty.

 II.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

 DODATKOWE WYMAGANIA I WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Dostarczenie sprzętu i wykonanie usługi pod adres ul. Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań.

   IV. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE

  Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 • PLN

  V.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 • Cena

  VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 • Wykonawca określa cenę dla całości przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto  (z podatkiem VAT) oraz w kwocie netto (bez podatku VAT).

 VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • Telefony powinny zostać podłączone najpóźniej do dnia 27 października 2017 roku.

  VIII. WYMAGANA TREŚĆ OFERTY

Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu oferty (załącznik nr 1) i musi zawierać następujące informacje:

 • ofertę cenową (zawierającą m.in. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego).

 IX. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: pawel.adamow@metropoliapoznan.pl z tytułem maila ?Telefony?  najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia publikacji zapytania ofertowego.

  X.  UMOWA

 • Propozycję umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 XI.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Paweł Adamów

tel. kom. 690 969 110 ,  adres email: pawel.adamow@metropoliapoznan.pl

 XII.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informację o rozstrzygnięciu oferty na stronie www.metropoliapoznan.pl,  oraz roześle oferentom za pomocą korespondencji mailowej.  

Załącznik nr 1. Formularz oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

ZAMAWIAJĄCY WYBRAŁ OFERTĘ WYKONAWCY:

Lovo

ul. Ruchliwa 17,
02-182 Warszawa

 

Oferta w/w Wykonawcy była najkorzystniejsza i spełniająca wszystkie wymogi zawarte w trybie rozeznania rynku 

 

 

Zapytanie ofertowe na szkolenia w tematyce "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramazh ZIT dla MOF Poznania"

 1. I.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia w tematyce "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania".

Proponowana tematyka warsztatów/szkolenia:

 • podstawowe informacje dot. tematyki pomocy publicznej, tj. podstawy prawne, terminologia, obszary zastosowania,
 • studia przypadków z kraju i świata, z uwzględnieniem analogicznych przypadków potencjalnie mogących wystąpić podczas realizacji poddziałań w ramach ZIT Poznań,
 • stworzenie możliwości zadawania pytań przez uczestników szkolenia i omówienia konkretnych przypadków.

Dodatkowe uwarunkowania:

 • Szkolenie w sposób szczególny powinno dotyczyć kwestii występowania pomocy publicznej w projektach ZIT realizowanych/planowanych w ramach poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP), Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania, WRPO 2014+.
 • Mając na uwadze wymóg realizacji szkolenia w ciągu jednego dnia, Wykonawca projektu rozważy ujęcie w programie szkolenia także kwestii występowania pomocy publicznej w projektach ZIT realizowanych/planowanych w ramach poddziałań: 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania, 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, WRPO 2014+.
 • Grupa uczestników szkolenia: do 40 osób.
 • Lokalizacja szkolenia: Poznań.
 • Termin: wrzesień 2017 (termin do uzgodnienia z Wykonawcą).
 • Minimalny zakres godzinowy szkolenia: 5 godzin (szkolenie jednodniowe).
 • Zamawiający zapewni salę szkoleniową, projektor, catering, ewentualny druk materiałów szkoleniowych.

I.        NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-12

II.        WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 • PLN

III.        KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 •     Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna cena brutto za całość przedmiotu zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najkorzystniejszą cenę.

IV.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 • Wykonawca określa cenę dla całości przedmiotu zamówienia, podając ją
  w kwocie brutto  (z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT).

V.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • Termin wykonania usługi: wrzesień 2017

VI.        WARUNEK DOPUSZCZAJACY

Doświadczenie trenera który osobiście przeprowadzi warsztaty: 5 przeprowadzonych szkoleń z zakresu pomocy publicznej.

VII.        WYMAGANA TREŚĆ OFERTY

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową (zawierającą m.in. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego)  sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 • Informację o trenerze, dokumentującą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pomocy publicznej, który osobiście przeprowadzi szkolenie (co najmniej 5 szkoleń, przedstawić wykaz).
 • Propozycję programu szkolenia.

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: pawel.adamow@metropoliapoznan.pl z tytułem maila "Szkolenie z pomocy publicznej" lub doręczyć na adres wskazany w pkt. I  do dnia 04.08.2017 r. do godz. 15:00

IX. UMOWA

 • Propozycję umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy (po informacji o wyborze oferty).

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Paweł Adamów

tel. (0-61) 669 80 54

XI OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

FORMULARZ OFERTY

Poznań, 26 marca 2018 r.

 Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

61-124 Poznań

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem materiałów informacyjnych dla beneficjentów (teczki), na potrzeby Stowarzyszenia Metropolia Poznań realizującego zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8

61-124 Poznań

2.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

3.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa związana z przygotowaniem materiałów biurowych na potrzeby biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Wykonanie teczek.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

zaprojektowanie i wytworzenie 1 000 sztuk teczek kartonowych, karton gruby jednostronnie powlekany folią, w formacie A4, w kolorze dwustronnie białym, zamykanych na gumkę w kolorze białym, opatrzonych kolorowym nadrukiem logotypów Unii Europejskiej, godła Polski, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, logotypem Metropolii Poznań oraz informacją o współfinansowaniu projektu na tylnej stronie teczki  oraz logotypem Metropolii Poznań na pierwszej stronie teczki.

 5. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

a)    projekty materiałów konferencyjnych przed realizacją muszą zostać w całości zaakceptowana przez Zamawiającego,

b)    oferta cenowa powinna zawierać wyszczególnione cene produktu, a także powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać ceny netto i brutto.

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zmówienia.

 7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować do 25 kwietnia 2018 r.

 8.. WYMAGANIA:

Wykonawca składający ofertę musi:

-   posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

-   posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

 9. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

-   Ofertę cenową (zawierającą min. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin wykonania zamówienia, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego) ? wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.

 11. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do 6 kwietnia 2018 r. na adres poczty elektronicznej:  agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl z tytułem maila: ?oferta ? materiały dla beneficjentów?.

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Agnieszka Werblińska, tel. (0-61) 669 80 52,  e-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl

Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

 13.  INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU / PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

Wydatek finansowy przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

14.   WARUNKI PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ

-   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

 Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 ? Formularz oferty

Piotr Wiśniewski

Dyrektor Biura