Jesteś tutaj:   

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje usług telefonicznych.

Poznań, 10 października 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje usług telefonicznych.

 

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zapewniał Zamawiającemu stały dostęp do takich usług jak połączenia strefowe (lokalne), połączenia międzystrefowe (międzymiastowe), połączenia międzynarodowe, połączenia do Internetu, połączenia z numerami alarmowymi, informacyjnymi, biurem numerów oraz świadczenie usług faksowych na wszystkich numerach.

Wykonawca udostępni 5 linii zewnętrznych:

Linia nr 1 ? bezpłatne rozmowy w ramach abonamentu, bez limitu (numer telefonu 61 669 80 52).

Linia nr 2 ? bezpłatne rozmowy w ramach abonamentu, bez limitu (numer telefonu 61 669 80 54).

Linia nr 3 ? faks, naliczenie według cennika. (numer telefonu 61 669 80 55).

 

Ponadto uruchomionych zostanie 13 numerów wewnętrznych. Wykonawca powinien wykorzystać aparaty telefoniczne (technologia VOIP) będące w dyspozycji Zamawiającego oraz istniejące numery telefonów.  

Wykonawca powinien w ramach abonamentu wydzierżawić centralę telefoniczną (wraz z jej obsługą serwisową) umożliwiającą bezpłatne połączenia wewnętrzne pomiędzy 13 numerami.

Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt, niezbędną infrastrukturę kablową i maskującą kable, oraz skonfigurować sprzęt.

 

Zamawiający nie odpowiada za jakość Internetu, Wykonawca może przetestować przepustowość przed złożeniem oferty.

 II.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

 DODATKOWE WYMAGANIA I WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Dostarczenie sprzętu i wykonanie usługi pod adres ul. Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań.

   IV. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE

  Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 • PLN

  V.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 • Cena

  VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 • Wykonawca określa cenę dla całości przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto  (z podatkiem VAT) oraz w kwocie netto (bez podatku VAT).

 VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • Telefony powinny zostać podłączone najpóźniej do dnia 27 października 2017 roku.

  VIII. WYMAGANA TREŚĆ OFERTY

Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu oferty (załącznik nr 1) i musi zawierać następujące informacje:

 • ofertę cenową (zawierającą m.in. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego).

 IX. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: pawel.adamow@metropoliapoznan.pl z tytułem maila ?Telefony?  najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia publikacji zapytania ofertowego.

  X.  UMOWA

 • Propozycję umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 XI.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Paweł Adamów

tel. kom. 690 969 110 ,  adres email: pawel.adamow@metropoliapoznan.pl

 XII.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informację o rozstrzygnięciu oferty na stronie www.metropoliapoznan.pl,  oraz roześle oferentom za pomocą korespondencji mailowej.  

Załącznik nr 1. Formularz oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

ZAMAWIAJĄCY WYBRAŁ OFERTĘ WYKONAWCY:

Lovo

ul. Ruchliwa 17,
02-182 Warszawa

 

Oferta w/w Wykonawcy była najkorzystniejsza i spełniająca wszystkie wymogi zawarte w trybie rozeznania rynku