Jesteś tutaj:   

Zapytanie ofertowe na szkolenia w tematyce "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramazh ZIT dla MOF Poznania"

 1. I.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia w tematyce "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania".

Proponowana tematyka warsztatów/szkolenia:

 • podstawowe informacje dot. tematyki pomocy publicznej, tj. podstawy prawne, terminologia, obszary zastosowania,
 • studia przypadków z kraju i świata, z uwzględnieniem analogicznych przypadków potencjalnie mogących wystąpić podczas realizacji poddziałań w ramach ZIT Poznań,
 • stworzenie możliwości zadawania pytań przez uczestników szkolenia i omówienia konkretnych przypadków.

Dodatkowe uwarunkowania:

 • Szkolenie w sposób szczególny powinno dotyczyć kwestii występowania pomocy publicznej w projektach ZIT realizowanych/planowanych w ramach poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP), Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania, WRPO 2014+.
 • Mając na uwadze wymóg realizacji szkolenia w ciągu jednego dnia, Wykonawca projektu rozważy ujęcie w programie szkolenia także kwestii występowania pomocy publicznej w projektach ZIT realizowanych/planowanych w ramach poddziałań: 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania, 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, WRPO 2014+.
 • Grupa uczestników szkolenia: do 40 osób.
 • Lokalizacja szkolenia: Poznań.
 • Termin: wrzesień 2017 (termin do uzgodnienia z Wykonawcą).
 • Minimalny zakres godzinowy szkolenia: 5 godzin (szkolenie jednodniowe).
 • Zamawiający zapewni salę szkoleniową, projektor, catering, ewentualny druk materiałów szkoleniowych.

I.        NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-12

II.        WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 • PLN

III.        KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 •     Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna cena brutto za całość przedmiotu zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najkorzystniejszą cenę.

IV.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 • Wykonawca określa cenę dla całości przedmiotu zamówienia, podając ją
  w kwocie brutto  (z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT).

V.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • Termin wykonania usługi: wrzesień 2017

VI.        WARUNEK DOPUSZCZAJACY

Doświadczenie trenera który osobiście przeprowadzi warsztaty: 5 przeprowadzonych szkoleń z zakresu pomocy publicznej.

VII.        WYMAGANA TREŚĆ OFERTY

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową (zawierającą m.in. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego)  sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 • Informację o trenerze, dokumentującą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pomocy publicznej, który osobiście przeprowadzi szkolenie (co najmniej 5 szkoleń, przedstawić wykaz).
 • Propozycję programu szkolenia.

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: pawel.adamow@metropoliapoznan.pl z tytułem maila "Szkolenie z pomocy publicznej" lub doręczyć na adres wskazany w pkt. I  do dnia 04.08.2017 r. do godz. 15:00

IX. UMOWA

 • Propozycję umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy (po informacji o wyborze oferty).

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Paweł Adamów

tel. (0-61) 669 80 54

XI OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

FORMULARZ OFERTY