Jesteś tutaj:   

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu poczęstunku dla uczestników spotkań i szkoleń.

 W związku z organizacją spotkań informacyjno-szkoleniowych w terminie listopad 2018-grudzień 2019 zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na zapewnieniu poczęstunku dla uczestników spotkań i szkoleń.

                  I.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 1.    Zapewnienie poczęstunku podczas spotkań.  
 • Termin spotkania zostanie podany wykonawcy usługi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 • Liczba osób korzystających z poczęstunku 20-45 osób. Dokładna liczba osób podana zostanie wykonawcy usługi co najmniej 3 dni przed spotkaniem.
 • Czas realizacji usługi w godz. 8:30-15:00.
 • W podanym czasie wykonawca usługi powinien zapewnić:

a)    kawę, herbatę, wodę niegazowaną, wodę gazowaną, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, dodatki do napojów gorących (cukier, mleko, cytryna) bez ograniczeń w czasie całego spotkania.

b)    pieczywo cukiernicze: minidrożdżówki (1 sztuka na osobę), rogaliki (1 sztuka na osobę), szarlotka/sernik (1 sztuka na osobę) ? w przerwie spotkania.

c)    kanapki (różnorodnie dekorowane) na bazie bułki/ciabatty (1/2) (3 sztuki na osobę) ? w przerwie spotkania.

 • Usługa będzie świadczona w sali szkoleniowej (sala wyposażona w stoły, przyłącza elektryczne), w której będą odbywać się spotkania.
 • Miejsce realizacji usługi: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6.
 • Po zakończeniu spotkania wykonawca usługi jest zobowiązany uprzątnąć salę z wszelkich pozostałości po poczęstunku.

                 II.        NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

                III.        DODATKOWE WYMAGANIA I WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca zobowiązuje się obciążać Zamawiającego kosztami usługi według liczby osób przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed spotkaniem.  
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  i wariantowych.

               IV.        WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE

  Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 • PLN

                V.        KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 • Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za jedną osobą uczestniczącą w spotkaniu. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zmówienia.

               VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 • Wykonawca określa cenę za jedną osobę dla jednego spotkania, podając ją w kwocie brutto.

 

              VII.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • Termin wykonania usługi: do uzgodnienia z Wykonawcą.  

 

            VIII.        WYMAGANA TREŚĆ OFERTY

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową (zawierającą m.in. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego) ? sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 • proponowane menu poczęstunku,
 • kalkulację zaproponowanej ceny brutto realizacji zamówienia, sporządzoną przy założeniu liczby uczestników szkolenia wynoszącej 45 osób.

 

               IX.        MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl z tytułem maila ?szkolenie ZIT? do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15.30

                X.        UMOWA

 • Propozycję umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy (po informacji
  o wyborze oferty).

               XI.        KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Agnieszka Werblińska.

tel. 61 669 80 52

              XII.        OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1  Formularz oferty