Zapytanie ofertowe na szkolenia w tematyce "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramazh ZIT dla MOF Poznania"

  1. I.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia w tematyce "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania".

Proponowana tematyka warsztatów/szkolenia:

Dodatkowe uwarunkowania:

I.        NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-12

II.        WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

III.        KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

IV.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

V.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

VI.        WARUNEK DOPUSZCZAJACY

Doświadczenie trenera który osobiście przeprowadzi warsztaty: 5 przeprowadzonych szkoleń z zakresu pomocy publicznej.

VII.        WYMAGANA TREŚĆ OFERTY

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

IX. UMOWA

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

tel. (0-61) 669 80 54

XI OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTY