Zapytanie ofertowe - materiały informacyjne (teczki)

Poznań, 26 marca 2018 r.

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

61-124 Poznań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem materiałów informacyjnych dla beneficjentów (teczki), na potrzeby Stowarzyszenia Metropolia Poznań realizującego zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8

61-124 Poznań

2.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

3.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa związana z przygotowaniem materiałów biurowych na potrzeby biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Wykonanie teczek.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

zaprojektowanie i wytworzenie 1 000 sztuk teczek kartonowych, karton gruby jednostronnie powlekany folią, w formacie A4, w kolorze dwustronnie białym, zamykanych na gumkę w kolorze białym, opatrzonych kolorowym nadrukiem logotypów Unii Europejskiej, godła Polski, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, logotypem Metropolii Poznań oraz informacją o współfinansowaniu projektu na tylnej stronie teczki oraz logotypem Metropolii Poznań na pierwszej stronie teczki.

5. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

a) projekty materiałów konferencyjnych przed realizacją muszą zostać w całości zaakceptowana przez Zamawiającego,

b) oferta cenowa powinna zawierać wyszczególnione cene produktu, a także powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać ceny netto i brutto.

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zmówienia.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować do 25 kwietnia 2018 r.

8. WYMAGANIA:

Wykonawca składający ofertę musi:

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

9. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową (zawierającą min. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin wykonania zamówienia, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego) ? wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.

11. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do 6 kwietnia 2018 r. na adres poczty elektronicznej: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl z tytułem maila: ?oferta ? materiały dla beneficjentów?.

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Agnieszka Werblińska, tel. (0-61) 669 80 52, e-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl

Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

13. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU / PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

Wydatek finansowy przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

14. WARUNKI PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Piotr Wiśniewski

Dyrektor Biura