Komunikat na stronę www Metropolia o naborze partnera do realizacji RPZ Grypa :

19.06.2018r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego w zakresie edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji MOF Poznania, do współpracy został wybrany następujący Oferent:  Konsorcjum w składzie  Edictum Sp. z o.o. oraz MED-COLOMBO Sandra Colombo.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny złożonych ofert i wyboru partnera znajdują się w załączonym Protokole Komisji.

Załącznik:

Protokół Komisji wybór partnera RPZ Grypa

18.06.2018 r. 

Z powodu konieczności zasięgnięcia opinii prawnej w sprawie ofert złożonych w ramach otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego w zakresie edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie, wyniki naboru zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym tj. 19.06.2018 r.

23.05.2018

Komunikat o naborze partnera

Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy projektu konkursowegow zakresie edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania ? RPZ Grypa.

Załączniki do komunikatu:

- Ogłoszenie o naborze partnera - RPZ Grypa

- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - wzór Oferta partnerstwa