Komunikat o naborze partnera (POZ) do realizacji RPZ Czerniak

21.06.2018r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru partnera (POZ) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego w zakresie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania, do współpracy został wybrany następujący Oferent:  Zespół Lekarza Rodzinnego Pro Familia  Sp. z o.o., Sp.K.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny złożonych ofert i wyboru partnera znajdują się w załączonym Protokole Komisji.

Załącznik:

Protokół Komisji wyb partn POZ RPZ Czerniak

29.05.2018

Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera (placówkę POZ) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy projektu konkursowegow zakresie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania RPZ Czerniak.

Załaczniki:

1. Ogłoszenie o naborze partnera POZ czerniak

2. Załacznik nr  wzór Oferta partnerstwa