Zapytanie ofertowe - szkolenie dla pracowników biura z metodyki Prince 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie metodyki Prince2.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań


2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.


3. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Usługa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie metodyki PRINCE 2 na potrzeby Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Usługi

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


1. Przygotowanie szkolenia w lokalu przygotowanym przez oferenta.
2. Dostarczenie materiałów szkoleniowych.
3. Zorganizowanie egzaminu zakończonego możliwością zdobycia certyfikatu na poziomie foundation.
4. Zapewnienie w każdym dniu szkolenia cateringu rozłożonego na części: przerwa kawowa (kawa z ekspresu - może być podawana z termosów, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe, mleko do kawy min. 2% serwowane w mlecznikach, cytryna w plastrach, cukier, ciastka koktajlowe/ mini drożdżówki - 2 sztuki na osobę minimum 50 g/sztuka) oraz lunch (dania gorące: w ilości 1,5 porcji dla osoby o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/porcję)

5. Liczba uczestników szkolenia - 9.


5. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA
a) Oferta cenowa powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto.
b) Kwota przeznaczona na przedmiotowe zadanie wynosi 16 000 zł brutto.


6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę.
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.


7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie 10-12 września br.


8. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:
Oferta musi zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


9. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.


10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do dnia 3 sierpnia br. na adres poczty elektronicznej: krystian.margan@metropoliapoznan.pl z tytułem maila: ?oferta ? szkolenie?.
Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.


12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Krystian Margan, tel. 786 102 022, (61) 669 80 52, e-mail: krystian.margan@metropoliapoznan.pl
Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:


Załącznik nr 1  Formularz oferty