Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.

Opis stanowiska pracy:

Monitorowanie i raportowanie stanu wdrażania Strategii ZIT, monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach ZIT (w tym projektów pozakonkursowych i komplementarnych). Przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi oraz właściwymi standardami.

 

Główne obowiązki:

 

 1. 1.    Monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach ZIT. Pełnienie roli ?opiekuna projektów? w stosunku do projektów konkursowych, pozakonkursowych Strategii ZIT oraz projektów komplementarnych
  1. 2.    Monitorowanie efektywności pracy koordynatorów ZIT w samorządach
  2. 3.    Przygotowywanie informacji kwartalnych, sprawozdań okresowych i rocznych, raportów, zestawień i analiz dotyczących stanu wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących:

-          postępu rzeczowego i finansowego,

-          problemów we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

-          prowadzonych kontroli oraz proponowanych działań zaradczych.

 1. 4.    Uczestnictwo w przygotowaniu:

-          zmian w Instrukcji Wykonawczej IP WRPO 2014+,

-          aneksów do porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ a Stowarzyszeniem,

-          kryteriów strategicznych ZIT oraz propozycji zmian kryteriów oceny strategicznej ZIT,

-          wkładów do dokumentacji konkursowej (w tym regulaminu konkursu, instrukcji wypełniania wniosku, ogłoszeń o naborze).

 1. 5.    Gromadzenie i analiza danych z lokalnego systemu informatycznego w zakresie projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 2. 6.    Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych oraz rejestru zaleceń pokontrolnych związanych z wdrażaniem Strategii ZIT, koordynacja i monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.
 3. 7.    Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie składanych w formie papierowej:

-     zakładanie teczek projektów w systemie LSI2014+,

-     wystawianie dokumentów potwierdzających złożenie i zarejestrowania wniosku,

-     obsługa wniosków w systemie LSI2014+.

 1. 8.    Prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny ich zgodności ze Strategią ZIT przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.
 2. 9.    Identyfikacja odstępstw od procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Stowarzyszenia i prowadzenie rejestru odstępstw. Prowadzenie rejestru oświadczeń.
 3. 10.  Przeprowadzenie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami na stanowisku pracy.
 4. 11.  Udział, na wniosek IZWRPO 2014+ w kontrolach projektów oraz wizytach monitoringowych.
 5. 12.  Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami.

 

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty:

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)

2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)

3 art. 9 ust.2 lit. A RODO

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 28 października 2018 roku, do godz. 12:00, z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko specjalista  ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

 

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna