Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko koordynatora ds. działań związanych z realizacją projektów partnerskich

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.

Główne obowiązki:

  1. Inicjowanie, realizacja i monitorowanie projektów partnerskich międzygminnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i/lub środków własnych.
  2. Przygotowywanie informacji kwartalnych, sprawozdań okresowych i rocznych, raportów, zestawień i analiz dotyczących stanu wdrażania projektów.
  3. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych oraz uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących projektów.
  4. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami.

Wykształcenie: min. średnie

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Warunki pracy: praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami i instytucjami, wymagająca także wyjść poza miejsce pracy i wyjazdów służbowych; 

Wymagane dokumenty:

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)

2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)

3 art. 9 ust.2 lit. A RODO

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku, do godz. 12:00, z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko koordynatora ds. działań związanych z realizacją projektów partnerskich". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

 

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna