Zapytanie ofertowe- szkolenie w zakresie Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8

61-124 Poznań

 1. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014na potrzeby Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przygotowanie szkolenia w lokalu zamawiającego o następującym zakresie:

1. System SL2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania
- Uprawnienia w systemie a uprawnienia pracowników Beneficjenta
- Odpowiedzialność karna - jakich czynności dotyczy w systemie SL2014

2. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu
- Powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność
- Procedura wprowadzania zmian dot. budżetu projektu i wskaźników

3. Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie
- Realizacja wskaźników a postęp wykazywany we wnioskach o płatność
- Reguła proporcjonalności - rozliczenie efektów projektu

4. Praca w systemie SL2014 krok po kroku:
- Harmonogramu płatności - przygotowanie i aktualizacja
- Korespondencja - przejrzysta baza wiedzy o projekcie dla zarządzających i kontrolujących
- Zamówienia publiczne dla zamówień w trybie ustawy o PZP

5. Zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020
- Matryca logiczna kwalifikowalności
- Środki trwałe dla potrzeb projektu - zakup czy amortyzacja?
- Trwałość projektu - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem zwrotu dofinansowania w okresie trwałości
- Informacja i promocja a ryzyko uznania wydatków za niezasadne
- Uproszczone metody rozliczania wydatków - jak je rozliczać, jak dokumentować?
- Wynagrodzenia personelu - nowe podejście


6. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014
- Wnioski o płatność w systemie SL2014
* Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy)
* Przygotowywanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki i przesłanie do opiekuna projektu
- A jeśli nasz wniosek będzie miał błędy?
* procedura wycofania wniosku o płatność
* poprawa wniosku przez beneficjenta
* korekta wniosku przez opiekuna projektu

7. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 1. Dostarczenie materiałów szkoleniowych.

 2. Liczba uczestników szkolenia - 9.

 1. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Oferta cenowa powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto.

 2. Kwota przeznaczona na przedmiotowe zadanie wynosi 10 000 zł brutto.

 

 

 1. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 14-15 marca br.

 1. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:

Oferta musi zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do dnia 27 lutego br. na adres poczty elektronicznej: krystian.margan@metropoliapoznan.pl z tytułem maila: ?oferta ? szkolenie?.

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Krystian Margan, tel. 786 102 022, (61) 669 80 52, e-mail: krystian.margan@metropoliapoznan.pl

Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty