Wynajem sali na szkolenia

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w związku z planowaną organizacją spotkań informacyjno-szkoleniowych w terminie marzec-grudzień 2019, współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym poniższego zakresu przedmiotowego.

  1. Zakres zlecenia obejmuje: wynajem sali dla realizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania.
  2. Opis szczegółowy dotyczący zakresu zlecenia oraz harmonogram i miejsce realizacji zadań:

2.1.     Lokalizacja sali szkoleniowej: Poznań (centrum)

2.2.     Wielkość sali - min. 50 miejsc siedzących.

2.3.   Okres udostępnienia sali szkoleniowej: marzec 2019 - grudzień 2019 (pierwszy planowany termin: 25.03.2019).

2.4.     Maksymalny czas jednokrotnego udostepnienia sali -  8 godzin, od 8:00  do 16:00.

2.5.    Planowana liczba dni udostepnienia sali: 3 (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby dni zapotrzebowania na udostępnienia sali o kolejne 4).

2.6.    Informację z dokładnym terminem każdego spotkania Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy co najmniej 10 dni przed spotkaniem, w przypadku braku możliwości udostępnienia Sali przez Wykonawcę w podanym terminie Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z oferty innego Wykonawcy.

2.7.   Infrastruktura sali przystosowana dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

2.8.   Możliwość dostępu do Internetu na sali.

2.9.   Sala wyposażona  w rzutnik multimedialny i ekran.

2.10.   Możliwość zasłaniania okien w celu poprawy czytelności obrazu na ekranie.

2.11.   Sala powinna posiadać system nagłośnienia z mikrofonami bezprzewodowymi,

2.12.  Zapewniona obsługa techniczna.

2.13.  Możliwość zawieszenia/ustawienia bannerów, roll up-ów.

2.14.  Możliwość ustawienia stołów z poczęstunkiem (catering) w oddzielnej sali lub przestrzennie wyodrębnionej części sali lub na zewnątrz sali.

2.15.  Dopuszczenie cateringu realizowany przez firmę zewnętrzną.

      3. Informacje dodatkowe:

3.1.    Planowana forma prawna nawiązania współpracy z Wykonawcą: umowa cywilno-prawna.

3.2.    Kryteria oceny: 100% cena

      4. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

Wykonawca musi:

a)     posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)     posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)     znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania.

         5. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert (przewidywany termin zawarcia umowy: marzec 2019).

         6. Termin składania ofert: 12.03.2019 godz. 15.00

         7. Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz ofertowy. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a)    dostarczenie osobiście do siedziby Zamawiającego.

b)    poczta tradycyjna na adres: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

c)    mail na adres: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl

  1. Osoby do kontaktu: Dawid Drobnić, tel. 61 669 80 54, dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl
  2. Pozostałe informacje:

Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy zostanie przedstawiony Wykonawcy po zakończeniu postępowania ofertowego.