Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. oceny strategicznej i monitoringu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.

Opis stanowiska pracy:

prowadzenie działań związanych z oceną wniosków składanych w ramach realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach ZIT (w tym projektów pozakonkursowych i komplementarnych). Przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi oraz właściwymi standardami.

Główne obowiązki:

1. Prowadzenie działań wynikających z pełnienia przez Stowarzyszenie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

2. Udział w ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia kryteriów strategicznych ZIT, przygotowywanie wezwań dla wnioskodawców dotyczących uzupełnień lub wyjaśnień do złożonego wniosku, weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym kart oceny strategicznej, sporządzenie raportów z posiedzeń KOP, listy rankingowej ocenionych wniosków o dofinansowanie oraz protokołu z oceny strategicznej, przygotowanie pism informujących wnioskodawców
o wynikach oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie.

3. Monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach ZIT. Pełnienie roli "opiekuna projektów" w stosunku do projektów konkursowych, pozakonkursowych Strategii ZIT oraz projektów komplementarnych.

4. Przygotowywanie informacji kwartalnych, sprawozdań okresowych i rocznych, raportów, zestawień i analiz dotyczących stanu wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących: postępu rzeczowego
i finansowego, problemów we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, prowadzonych kontroli oraz proponowanych działań zaradczych.

5. Gromadzenie i analiza danych z lokalnego systemu informatycznego w zakresie projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

6. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie składanych w formie papierowej: zakładanie teczek projektów w systemie LSI2014+, wystawianie dokumentów potwierdzających złożenie i zarejestrowania wniosku, obsługa wniosków w systemie LSI2014+.

7. Prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny ich zgodności ze Strategią ZIT przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

8. Identyfikacja odstępstw od procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Stowarzyszenia i prowadzenie rejestru odstępstw. Prowadzenie rejestru oświadczeń.

9. Przeprowadzenie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami na stanowisku pracy.

10. Udział, na wniosek IZWRPO 2014+ w kontrolach projektów oraz wizytach monitoringowych.

11. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami. 

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)3 art. 9 ust.2 lit. A RODO. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku, do godz. 15:00, z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko specjalista  ds. oceny strategicznej i monitoringu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna