Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. integracji metropolitalnej w zakresie spraw społecznych

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.

Opis stanowiska pracy:

Realizacja zadań w ramach integracji metropolitalnej oraz przygotowania i wdrażania Strategii ponadlokalnej dla obszaru Metropolii Poznań i Strategii ZIT w zakresie usług społecznych, gospodarki i rynku pracy. 

Główne obowiązki:

 1.  przygotowanie i wdrażanie Strategii ponadlokalnej dla obszaru Metropolii Poznań w zakresie usług społecznych, gospodarki i rynku pracy
 2.  przygotowywanie informacji kwartalnych, sprawozdań okresowych i rocznych, raportów, zestawień i analiz dotyczących stanu wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie spraw społecznych dotyczących: problemów we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, prowadzonych kontroli oraz proponowanych działań zaradczych.
 3. gromadzenie i analiza danych z lokalnego systemu informatycznego w zakresie projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie spraw społecznych
 4. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, EOG lub programów krajowych
 5. przygotowanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, sprawozdań finansowych z realizacji projektów zgodnie z harmonogramem, opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem, prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem projektów, przygotowanie dokumentacji
 6. ścisła współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie rozliczania wniosków oraz udział w kontrolach i audytach projektów
 7. reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projektach - weryfikacja wydatków
 8. zarządzanie projektami w obszarze spraw społecznych
 9. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych oraz rejestru zaleceń pokontrolnych związanych z wdrażaniem Strategii ZIT
 10. przeprowadzenie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami na stanowisku pracy.
 11. udział, na wniosek IZWRPO 2014+ w kontrolach projektów oraz wizytach monitoringowych.
 12. wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami.

 

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty:

 Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)

2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)

3 art. 9 ust.2 lit. A RODO

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 roku, do godz. 15:00, z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko specjalista  ds. integracji metropolitalnej w zakresie spraw społecznych". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna