Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług na terenie MOF Poznania konsultacji dietetycznych-indywidualnych i wspomagających uczestników projektu Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług udzielania na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania konsultacji dietetycznych - indywidualnych i wspomagających dla uczestników projektu pt.Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Zastrzeżenie

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykaz usług

Wzór umowy

OPZ

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Udostępnienie zasobów