OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE dotyczące badań przesiewowych uczestników projektu pt. Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań oraz udzielanie zaleceń dotyczących odżywiania i aktywności fizycznej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przeprowadzenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania badań przesiewowych uczestników projektu pt. Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań oraz udzielanie zaleceń dotyczących odżywiania i aktywności fizycznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne).

Załączniki:

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zastrzeżenie
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykaz osób
Wzór umowy
OPZ
załacznik nr 1 do OPZ
Udostępnienie zasobów
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych