Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń dla uczestników projektu Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze
i otyłości w Metropolii Poznań

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń dla 1764 uczestników projektu pn.: Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne). 

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia i zmiana SIWZ

Informacja o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i zmiana SWIZ

Odpowiedzi na pytania w wyborze oferty

SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zastrzeżenie
Oświadczenie o przynależności
Wykaz dostaw
Wzór umowy
OPZ
Udostępnienie zasobów
Ogłoszenie w BZP