Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata do obsługi prawnej Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w latach 2021-2022

Opis stanowiska pracy:
1. stanowisko: radca prawny,
2. 1 etat - pełny wymiar czasu pracy,
3. data rozpoczęcia pracy: 2 stycznia 2021 r.

Główne obowiązki:
1. przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako IP ZIT,
2. przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych Rady Metropolii, Zarządu,
3. wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie obsługi prawnej związanej
z wsparciem Instytucji Wdrażającej ZIT.

Wymagania konieczne:
1. tytuł zawodowy radcy prawnego,
2. minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku radcy prawnego,
3. minimum 5-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
4. znajomość zasad realizacji projektów i reguł postępowania kontrolnego projektów współfinansowanych przez UE,
5. znajomość języka obcego (roboczego w Unii Europejskiej) na poziomie umożliwiającym przygotowywanie umów, korespondencji.

Pozostałe wymagania:
1. umiejętność zarządzania czasem i wyznaczania priorytetów,
2. rzetelność i odpowiedzialność,
3. znajomość pakietu Microsoft Office.

Pożądane wymagania:
1. doświadczenie z zakresu stosowania prawa europejskiego i funkcjonowania instytucji UE, w tym w szczególności dot. środków w ramach Programów Operacyjnych,
2. studia podyplomowe lub kursy, staże, praktyki, wizyty studyjne, konferencje odbywane za granicą, potwierdzające znajomość tematyki związanej ze stanowiskiem pracy.

Warunki pracy:

praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się
z innymi pracownikami, klientami i instytucjami zarówno bezpośrednio jak też i za pomocą środków porozumiewania się na odległość, praca wymagająca także wyjść poza miejsce pracy
i wyjazdów służbowych

Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
    o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
  5. oświadczenie dot. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy,
  6. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, w tym dotyczące studiów podyplomowych i kursów itd.,
  7. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
  8. zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych.         

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1-5 wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Komplet dokumentów (scany) należy przesłać wyłącznie na adres e-mail:  biuro@metropoliapoznan.pl  w terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku, do godz. 15:00, z dopiskiem w temacie "Aplikacja na stanowisko - obsługa prawna".

Osoby, których podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone w pierwszym etapie rekrutacji, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby takie są zobowiązane przedłożyć podczas rozmowy oryginały lub uwierzytelnione kopie przesłanych dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgodyktóra może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych, sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności z art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub informacji o karalności, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
2 art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. zm.) (dalej: RODO)
3 art. 9 ust.2 lit. a RODO