Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. rozliczania projektów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę na czas określony

Opis stanowiska pracy:

prowadzenie działań związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Zakres obowiązków i czynności:

1. przygotowanie wniosków o płatność (refundacja/zaliczka)
2. weryfikacja dokumentów: finansowych, odbiorowych, umów oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dotacji unijnej
3. obsługa wniosku na etapie oceny formalnej i merytorycznej, w tym składanie uzupełnień do jednostki organizującej konkurs
4. przygotowywanie wymaganych sprawozdań
5. kontrola oraz rozliczanie realizacji prowadzonych projektów unijnych pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie (formalnej, merytorycznej i finansowej)
6. przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją oraz rozliczaniem projektów dla kontroli prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące oraz Zarządzające
7. uczestnictwo w czynnościach związanych z kontrolą i audytami projektów współfinansowanych
8. udział w spotkaniach zespołów projektowych
9. współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje unijne
10. wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Biura i posiadanymi kwalifikacjami.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

- znajomość zasad realizacji projektów współfnansowych przez UE,
- znajomość reguł postępowania kontrolnego projektów współfnansowych ze środków UE,
- znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik prowadzenia kontroli realizacji współfnansowych ze środków UE
- przynajmniej 3 lat stażu pracy na stanowiskach związanych z projektami współfinansowanymi z UE,
- umiejętność analitycznego myślenia i bardzo dobrej organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- efektywna praca w warunkach stresu,
- bardzo dobra obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
- umiejętność sporządzania pism, dokładność i terminowość w zakresie realizowanych zadań

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE
- doświadczenie związane z rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków UE
- znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty: 

- CV,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach-jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, Poznań 61-124, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Biura. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.1 art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U.2018 poz.917 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.2017 poz.894 ze zm.)2 art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str.1, z późn. Zm.) (dalej: RODO)3 art. 9 ust.2 lit. A RODO

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko specjalista ds. rozliczania projektów". Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.